Ga naar Content

Kleine dorpen Haarlemmermeer voelen zich niet gehoord: 'Daar kan alles, hier niks'

Een derde van de inwoners van Haarlemmermeer vindt dat het gemeentebestuur de afgelopen vier jaar te weinig aandacht heeft gehad voor de kleinere kernen in de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas. Sommige dorpsbewoners hebben zelfs het gevoel dat hun leefomgeving genegeerd wordt door het college. 

Foto: Niels van Steijn / NH Nieuws & Adobe Stock

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig het verwijt te weinig aandacht te hebben voor de kleinere kernen in de gemeente. Het onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas bevestigt dat inwoners van kleinere kernen in de gemeente soms jaloers naar de ontwikkelingen in Hoofddorp kijken.

"In Hoofddorp mag en kan alles en Badhoevedorp is onbelangrijk", schrijft een van de deelnemers. Een ander hoopt op een transparantere politiek 'die meer naar de kleinere kernen gaat kijken'. Weer een ander meent dat er een ongelijke behandeling tussen de dorpen is. 

De ontevredenheid komt naar voren in verschillende dossiers, zoals woningbouw en de energietransitie. Dorpsbewoners zijn vooral kritisch over de mate waarin zij door de gemeente bij duurzame-energieprojecten worden betrokken.

Zonnepark en windmolens

De eventuele komst van een zonnepark bij Zwanenburg, windmolens bij Abbenes en een transformatorstation bij Rozenburg. Bij alle drie deze projecten heeft de gemeente te maken met weerstand van omwonenden, die zich onvoldoende gehoord voelen.  

Neem het transformatorstation, noodzakelijk vanwege het dreigende tekort aan capaciteit op het stroomnetwerk in de regio. De gemeente zoekt met Liander en TenneT al zo'n vijf jaar naar een locatie voor het  trafostation en denkt met Rozenburg de ideale locatie te hebben gevonden. 

Bijeenkomst is gesloten presentatie

Draagvlak onder omwonenden is voor de gemeente van groot belang om zulke projecten van de grond te krijgen. Vanwege het coronavirus werden bijeenkomsten de afgelopen jaren online gehouden. Volgens de gemeente is dat de enige manier om op dat moment met omwonenden in gesprek te gaan. Maar daar denken die bewoners anders over: "Vooraf werd niet duidelijk hoe de bijeenkomst plaats zou vinden, maar later bleek dat er vanuit een studio een gesloten presentatie werd gegeven", vertelt Cees van Dam, voorzitter van de dorpsraad van Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug. 

Ondanks dat de bewoners hun zorgen meerdere keren hebben geuit, stemde de gemeenteraad begin maart vóór het bestemmingsplan en is de komst van het trafostation een zekerheid. In een brief aan verantwoordelijk wethouder Mariëtte Sedee haalt Van Dam flink uit.

"De economische groei in onze gemeente krijgt alle steun maar dit gaat ten koste van de gezondheid en woongenot van haar inwoners"

Cees van Dam, voorzitter dorpsraad Aalsmeerderbrug

Cees van Dam: "De wethouder neemt de zorgen van de bewoners van Aalsmeerderbrug en Rijsenhout niet serieus. Wij, als bewoners en werkgroep hebben nooit contact gehad met de wethouder in het jaar dat de procedure loopt, hoewel de wethouder wel zegt dat ze dat gedaan heeft. De economische groei in onze gemeente krijgt alle steun maar dit gaat ten koste van de gezondheid en woongenot van haar inwoners, maar (bijna) niemand in de Raad heeft hier oog voor! Dus, hebben wij nooit onze instemming of bezwaren aan de wethouder kenbaar kunnen maken."

"Dit gesprek had voor het aanwijzen van het zoekgebied moeten plaatsvinden"

Bas van Eerden, dorpsraad Abbenes

Ook de plannen voor windmolens en zonneparken, onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES), roepen weerstand op. De bewoners is gevraagd mee te praten in zogenoemde 'verrijkingssessie' van de gemeente, maar volgens de dorpsraden is die vorm van participatie een wassen neus. 

Schone schijn

"Dit gesprek had vóór het aanwijzen van het zoekgebied moeten plaatsvinden", vertelde Bas van Eerden van de dorpsraad in Abbenes eind 2020. Hij doelde hiermee op het zoekgebied waarbinnen de gemeente kijkt naar een locatie voor de vijftien windmolens. De dorpsraden zijn voornamelijk ontevreden over hun rol in het proces van de gemeente. "Eerst wijzen ze een zoekgebied aan en daarna mogen wij pas meepraten. Op die manier hebben wij vrij weinig te zeggen."

Tekst gaat verder onder artikel

Lees ook

Jurgen Nobel, verantwoordelijk wethouder voor de komst van de windmolens, laat eind maart 2021 weten dat er voorlopig geen extra windmolens bijkomen. De reden: uit een peiling blijkt dat 67 tot 89 procent van de directe omwonenden geen uitbreiding wil. 

Goed nieuws dus voor Abbenes en omgeving, maar waar de windmolens daar voorlopig niet komen. Is de komst van het trafostation met de instemming van de raad, wel zeker. Wethouder Mariëtte Sedee reageert, via haar woordvoerder, verbaasd op de uithaal van Cees van Dam: 

Als inwoners het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoord zijn, is dat heel vervelend en zeker niet de bedoeling.

Woordvoerder van Wethouder Mariëtte Sedee

"Als inwoners het gevoel hebben dat zij onvoldoende gehoord zijn, is dat heel vervelend en zeker niet de bedoeling. De wethouder heeft een heel andere beleving. (...) Zij heeft over elke stap in het proces uitgebreid van gedachten gewisseld met het projectteam om ervan overtuigd te blijven dat dit proces goed verliep. Zoals gezegd heeft zij zich steeds hard gemaakt voor een zorgvuldige participatie en inspraak proces en goede informatieverstrekking", aldus haar woordvoerder. 

Windmolens, zonneparken, transformatorstation en 'van het gas af'. Het gemeentebestuur worstelt met ontevredenheid over de participatie en daarom legden wij ze in aanloop naar de verkiezingen de volgende stelling voor: 'De gemeente moet bewoners intensiever betrekken bij besluitvorming rondom de energietransitie'

De partijen reageerden als volgt: 

Een Haarlemmermeer: Burgerinitiatieven zijn nodig om de gemeente leefbaar en toekomstbestendig te maken. Subsidieer huishoudens met groene duurzame ideeën, zonder manipulaties.

Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Sociaal Rechts Haarlemmermeer is van mening dat de burgers zelf hun grote inspraak moeten hebben met betrekking tot de energietransitie want Sociaal Rechts Haarlemmermeer wilt nooit mensen dwingen tot bepaalde acties.

PvdA: "De Partij van de Arbeid wil vooral mensen die dat zelf niet kunnen betalen in staat stellen hun woning te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Nieuwe woningen bouwen we duurzaam. Mensen die van het gas af willen, maar dit zelf niet kunnen betalen moeten daarbij geholpen worden. Dat kan de gemeente echter niet alleen financieren, hier is hulp uit Den Haag voor nodig. Als dorpen of wijken goede plannen hebben die bijdragen aan de energietransitie, dan voeren we die waar mogelijk graag uit!"

HAP: "Dat gebeurt al intensief. Naarmate de plannen per locatie duidelijk worden is draagvlak en eigenaarschap van inwoners de belangrijkste voorwaarde voor HAP."

VVD: "Inwoners worden al uitvoerig betrokken bij de plannen van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen."

GroenLinks: "Voor GroenLinks is het belangrijk dat de energietransitie eerlijk verloopt, het moet ook haalbaar zijn voor mensen met een kleine beurs. En: GroenLinks is groot voorstander van lokaal eigenaarschap, zoals een coöperatie waar inwoners samen eigenaar zijn van een zonnepark of van windmolens. Dit is goed voor het lokale draagvlak en de opbrengsten ervan komen ten goede aan de inwoners zelf."

CDA: "De energietransitie is niet alleen iets van de gemeente of de provincie. Het is iets van ons allemaal. We moeten hier ook in Haarlemmermeer werk van maken en zoveel mogelijk inwoners hierbij betrekken."

D66: "De energietransitie raakt ons allemaal. En draagvlak creëren als het gaat om de noodzakelijke veranderingen vraagt om een intensieve participatie met onze inwoners. We stimuleren lokaal eigenaarschap als het gaat om zonneweides of plaatsing van windmolens."

Forza Haarlemmermeer: "Er worden akkers vol gelegd met zonnepanelen. Overal verschijnen grote trafostations. De meerderheid van de gemeenteraad wil meer windmolens in de polder. Uiteindelijk ploft de brief op de mat dat je afgesloten gaat worden van het gas. Huiseigenaren zullen enorme investeringen moeten doen om hun woning te verduurzamen. Kosten die iedereen moet maken en die door subsidie alleen maar nog hoger zullen uitvallen. Daar komen immer de kosten van de bureaucratie bovenop je eigen belastinggeld dat je weer terug krijgt. Nee, inwoners moeten veel duidelijker voor ogen krijgen wat zich nu al afspeelt en de kans krijgen daar wat van te vinden. Zonder draagvlak geen energietransitie."

Belang van Nederland: "Geen verplichting om “van het gas af” te gaan en geen gemeentelijke subsidies hiervoor. Veel bewoners willen ook helemaal niet van het gas af of kunnen de kosten die er mee verbonden zijn niet opbrengen. Wij willen dat de gemeente naar deze bewoners luistert. Het is van de zotte dat wij verplicht van het gas af gaan, terwijl in omringende landen bewoners juist áán het gas moeten. Totdat betere alternatieven betaalbaar worden is gas nog een prima energiebron."

Christenunie: "De energietransitie is een enorme opgave die alleen kan lukken met en door onze bewoners. Daar past een ruime participatie bij."

Nieuws uit Haarlemmermeer 

💡 Stuur ons jouw nieuwstips naar [email protected]

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via https://www.nhnieuws.nl/haarlemmermeer

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]