Noord-Holland

Provincie kan weer vergunningen verlenen door nieuwe beleidsregels rondom stikstof

8 oktober 2019, 17.26 uur · Foto: Adobe Stock

Whatsapp

De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen. Vanaf vrijdag kan er weer toestemming gegeven worden voor stikstofgerelateerde activiteiten. Wel moet van tevoren worden aangetoond dat die activiteiten ervoor zorgen dat de stikstofbelasting niet stijgt of zelfs afneemt.

"De vergunningverlening kan weer van start. Maar de spelregels zijn sterk veranderd sinds de uitspraak van de Raad van State dat de vergunningverlening volgens PAS niet voldoet", zegt Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van Noord-Holland.

Herstelmaatregelen
Met PAS doelt Rommel op het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Bij dat programma vonden herstelmaatregelen plaats na bouwwerkzaamheden in de buurt van beschermd natuurgebied. De uitspraak leidde ertoe dat veel lopende projecten stil kwamen te staan.

Lees ook: Honderden Noord-Hollandse projecten getroffen door strengere stikstofregels

In de beleidsregels die vandaag door alle twaalf Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, staan volgens Rommel strikte voorwaarden waaraan vergunningen moeten voldoen. 

Nieuwe beleidsregels in het kort:
- Initiatiefnemers die van tevoren kunnen laten zien dat hun project per saldo geen stikstof uitstoot of geen significante effecten op Natura 2000-gebieden heeft, kunnen weer een vergunning krijgen. Zij kunnen de uitstoot beperken met schonere technieken of een beperkte stijging van de emissie compenseren met een veel grotere daling van een andere bron.

- Projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen doorgang vinden als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn. De effecten moeten dan gecompenseerd worden.

Whatsapp