Start van hoofdcontent

Verkiezingen

NL
V

Noord-Holland Kiest: zo denkt de politiek over de A.C. de Graafweg

25 februari 2019, 07.30 uur · Aangepast 28 februari 2019, 16.46 uur · Foto: NH Nieuws

In Opmeer kijken inwoners én gemeente met vrees naar de plannen van de provincie om de A.C. de Graafweg grondig te renoveren, op een manier die volgens hen de leefbaarheid niet ten goede komt. Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

We vroegen de politieke partijen in Noord-Holland om een standpunt inzake de weg én vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie. Dit is wat zij antwoordden:

CDA
Partijstandpunt:
Het CDA maakt zich grote zorgen over de herinrichting van de A.C. De Graafweg. De zienswijze van de gemeente Opmeer moet serieus genomen worden. De bomenkap moet worden heroverwogen. De veiligheid kan ook worden gegarandeerd door middel van een vangrail. De toenemende geluidsoverlast moet worden aangepakt, bijvoorbeeld door stil asfalt.

(Verkiezings)belofte:
De herinrichting van de A.C. De Graafweg moet worden heroverwogen. De provincie moet opnieuw om tafel met de gemeente. Samen moet worden gekeken naar de financiering.

ChristenUnie
Partijstandpunt:
De herinrichting is in overleg met gemeenten tot stand gekomen en ook omwonenden en ondernemers zijn betrokken geweest. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat de ideeën en suggesties van serieus mee worden genomen in de plannen. De geluidswal blijkt niet van de provincie te zijn, maar van de gemeente. De provincie zou dit punt met de gemeente moeten bespreken. Ook zullen de te kappen bomen zoveel als mogelijk gecompenseerd moeten worden door nieuwe bomen te planten.

(Verkiezings)belofte:
Bij de uitwerking van de details van de plannen zullen bewoners betrokken worden. De provincie gaat met de gemeente in overleg over de geluidswal in Opmeer.

Code Oranje
Partijstandpunt:
Code Oranje is ontstaan om samen met inwoners van Noord-Holland te bedenken wat goed is voor onze provincie: 'Samen maken en zijn wij de provincie!'. De ideeën en oplossingen van de inwoners van Opmeer zijn daar een treffend voorbeeld van. De weg is te typeren als een zeer gevaarlijke weg, mede door de vele bochten, gevaarlijke kruispunten en smalle rijbaan. Code Oranje omarmt de kennis en kunde van inwoners en betrokkenen. Kortom: omarm deze suggesties van de inwoners en voer ze uit!

(Verkiezings)belofte:
Code Oranje heeft als motto: 'niet over ons, maar door ons'. De suggesties van de inwoners van Opmeer worden, wat Code Oranje betreft, één-op-één overgenomen door de provincie.

D66
Partijstandpunt:
D66 vindt goede landschappelijk inpassing essentieel en hecht veel waarde aan het Landschappelijk Inpassingsplan dat met de omgeving wordt opgesteld. Het proces voor de herinrichting is in gang gezet om de veiligheid van de weg te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Het is tot stand gekomen in overleg met Heerhugowaard, Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer en met frequent overleg met omwonenden, ondernemers en hulpdiensten en is afgestemd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, grondeigenaren en PWN.

(Verkiezings)belofte:
Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en garanderen van de doorstroming is herinrichting nodig. Helaas kunnen daarbij niet alle bomen behouden blijven. D66 vindt goede landschappelijk inpassing essentieel en hecht veel waarde aan het Landschappelijk Inpassingsplan dat met de omgeving wordt opgesteld. D66 zal erop toezien dat de geschetste maatregelen tot uitvoering worden gebracht. Mocht uit akoestisch onderzoek blijken dat door herinrichting van de weg de geluidsbelasting de normen overschrijdt, dan wil D66 dat passende geluidsbeperkende maatregelen worden genomen.

GroenLinks
Partijstandpunt:
GroenLinks vindt dat bij een herinrichting vaak te makkelijk wordt gekozen voor bomenkap met als argument dat anders de verkeersveiligheid in het geding zou zijn. Wij vinden dat de provincie op zoek moet naar alternatieven en veel eerder met inwoners in gesprek moet over de herinrichting van een weg zodat onrust voorkomen wordt en we gebruik kunnen maken van de kennis die lokaal aanwezig is. Behoud van een deel van de bomen en vernieuwing van het bestaande geluidsscherm moeten onderdeel worden van de reconstructie van de N241.

(Verkiezings)belofte:
GroenLinks wil veel meer gebruik maken van de expertise en lokale kennis van onze inwoners. Zij moeten daarom eerder worden betrokken bij de herinrichting van wegtrajecten.

OuderenPartij
Partijstandpunt:
De Ouderenpartij NH is het eens met de argumenten van inwoners Opmeer dat de bomen (deels) behouden moeten blijven

(Verkiezings)belofte:
Een gezonden en veilige leefomgeving staat voorop in ons programma.

Partij voor de Dieren
Partijstandpunt:
De steeds verder oprukkende bebouwing en uitbreiding van het wegennet gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving. De provincie moet investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen. Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid. De provincie betrekt haar burgers actief bij de besluitvorming. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Hiervoor wordt het burgerinitiatief gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt, daarnaast zorg de provincie dat er een toegankelijk raadgevend referendum is.

(Verkiezings)belofte:
Er vindt geen kaalslag plaats, maar de leefbaarheid moet verbeterd worden.

SP
Partijstandpunt:
De A.C. De Graafweg is een gevaarlijke provinciale weg, waar met regelmaat (ernstige) ongelukken gebeuren. Rijstroken moeten worden verbreed, gevaarlijke bochten en lussen moeten worden rechtgetrokken. Maar: dit moet wel 'met beleid' gebeuren. Het is van de zotte dat het mooie groen langs de weg moet worden opgeofferd. Zoek een andere oplossing, leg de weg gewoon een paar meter verderop, zodat de bomen kunnen blijven staan.
En het is van groot belang dat in het ‘centrum’ van Opmeer-Hoogwoud de groene buffer blijft. Zonder groen is er veel geluidsoverlast en verliest het dorp de 'groene oase'. Goed overleg met gemeente en bewoners om problemen op te lossen is essentieel.

(Verkiezings)belofte:
De SP zorgt voor behoud van het groen, en zoekt samen met de gemeente en de bewoners naar mogelijkheden om de weg veilig te maken, om het groen te behouden en om geluidsoverlast aan te pakken.

VVD
Partijstandpunt:
Er vindt momenteel een participatieproces plaats waarbij met de omgeving wordt gekeken hoe de groeninrichting langs deze weg moet worden. Voor de VVD is het belangrijk dat er naar de omgeving wordt geluisterd, maar wel het is voor de VVD wel belangrijk dat de A.C. de Graafweg een veilige weg wordt. Bij de inrichting van de omgeving van de A.C. de Graafweg zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

(Verkiezings)belofte:
Geen belofte gedaan.

NH Nieuws heeft alle politieke partijen benaderd, maar nog niet van iedereen antwoord gekregen.

☑️ Verkiezingen Provinciale Staten 
Op woensdag 20 maart mogen Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volg al het laatste nieuws hierover bij NH Nieuws.